Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Pedagogika

Warto studiować, bo…

 • poszerzysz wiedzę w zakresie patologii społecznych, specyfiki problemów grup i osób marginalizowanych i  wykluczonych, ekskluzji społecznej
 • poszerzysz wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu kryminologii oraz penitencjarystyki
 • nabędziesz umiejętności potrzebne podczas realizacji programów profilaktycznych kompensacyjnych i  reintegracyjnych
 • nabędziesz umiejętności z zakresu diagnostyki stosowanej w programach reintegracyjnych

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii
w kontekście zjawisk społecznych i kulturowych zachodzących w Polsce, Europie i świecie.

Czego się nauczysz?

 • projektowania profesjonalnych działań uodporniających na destrukcyjne wpływy środowisk wychowawczych
 • metod i narzędzi stosowanych w diagnostyce resocjalizacyjnej
 • konstruowania programów profilaktycznych, kompensacyjnych i readaptacyjnych
 • spojrzenia na świat przez pryzmat klientów, ich życiowych doświadczeń, osobistego skryptu socjalizacji i wychowywania się w konkretnym środowisku społecznym
 • empatycznej, uważnej i otwartej komunikacji interpersonalnej

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • placówkach wsparcia dziennego
 • świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • asystenturze rodzinnej
 • kurateli sądowej
 • zakładach poprawczych
 • zakładach karnych, aresztach śledczych
 • placówkach oświatowo-wychowawczych
 • szkołach

Opłaty

Studia niestacjonarne

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021457023991222498
2021/2022472024781262514

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021452023731209492
2021/2022467024511249509

Studia E-learning

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Opłata rejestracyjna – 85 zł

Rok akademickiroksemestrkwartał1/10 m-cy
2020/2021437022941168476
2021/2022452023731209492

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.