STOPIEŃ STUDIÓWTRYB STUDIÓWREALIZOWANE
UzupełniająceStacjonarne i niestacjonarneHybrydowo

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych, poznawczych i społecznych, a także metod i technik stosowanych w psychopedagogice oraz pedagogice korekcyjnej
 • nabędziesz umiejętności niezbędne do planowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami, a także prowadzenia działań profilaktycznych i interwencyjnych
 • zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych
 • uzyskasz kwalifikacje do organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Czego się nauczysz?

 • projektowania oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi
 • realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych, organizowanych dla rodziców i nauczycieli
 • nowa specjalność została wzbogacona o blok przedmiotów z zakresu psychopedagogiki, m.in. psychopedagogikę rodziny, psychologię twórczości, elementy psychologii kognitywnej

Adresaci kierunku

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunek pedagogika lub pedagogika specjalna.

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • nauczyciel-terapeuta pedagogiczny z przygotowaniem pedagogicznym, w placówkach oświatowych: szkołach, przedszkolach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach edukacyjnych, ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi, świetlicach szkolnych, internatach i bursach, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie
 • terapeuta pedagogiczny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w prywatnych gabinetach

Będziesz się uczyć m.in. od:

dr Małgorzata Balukiewicz

Doktor nauk pedagogicznych, magister nauczania początkowego, oligofrenopedagog i arteterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Autorka publikacji z zakresu historii wychowania i opieki nad dzieckiem, współpracy nauczyciela z rodziną dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka programów i nauczyciel przedmiotów z zakresu: historii wychowania, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki.

Opłaty

Studiuj już od 459 zł miesięcznie.
Przy rejestracji do końca września -100 zł!
Przy wyborze studiów jako drugiego kierunku -50% ceny!

W procesie rekrutacji wspierać Cię będzie:

Ewelina Pietrzak
885-806-134
e.pietrzak@uczelniakorczaka.pl

Biuro Informacji
i Promocji Oferty Edukacyjnej
Uczelni Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Wydrukowaną i podpisaną przez Kandydata umowę o kształcenie i wysokości opłat za studia.

 • 03

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 04

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 05

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.

 • 06

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty wstępnej, która powinna być wniesiona w terminie 7 dni od podpisania umowy i następnie zostanie zaliczona w poczet czesnego.