socjoterapia

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające) na kierunku Pedagogika

Warto studiować, bo…

 • rozwiniesz kompetencje interpersonalne potrzebne do budowania relacji międzyludzkich
 • pogłębisz znajomość samego siebie na zajęciach warsztatowych
 • poznasz metody i techniki prowadzenia grup socjoterapeutycznych
 • zgłębisz teorie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne stanowiące podstawę modeli pracy terapeutycznej i  socjoterapeutycznej
 • rozwiniesz umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia działań diagnostycznych terapeutycznych i socjoterapeutycznych

Czego się nauczysz?

 • konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • udzielania skutecznej pomocy jednostce i rodzinie
 • rozpoznawania problemów w zakresie występowania dysfunkcji rozwojowych oraz zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w środowisku społecznym
 • planowania i organizowania indywidualnych oddziaływań terapeutycznych
 • planowania i organizowania pracy socjoterapeutycznej
 • podejmowania działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych wobec ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach i punktach diagnostyczno-konsultacyjnych
 • dodatkowo osoby będące nauczycielami przedmiotów będą mogły podjąć pracę w przedszkolach, szkołach, świetlicach szkolnych na stanowisku nauczyciela realizującego zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne lub nauczyciela – pedagoga szkolnego

Opłaty

Studiuj już od 441 zł miesięcznie!
Promocja ! Zapisz się do końca lipca – otrzymasz 500 zł zniżki !

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia.

 • 02

  Kseropkopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia.

 • 03

  Zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym).

 • 04

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

  Absolwenci Uczelni Korczaka nie ponoszą opłaty rejestracyjnej.