Szkolenie „Lokalny plan rozwoju usług społecznych – liderzy deinstytucjonalizacji”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Lokalny plan rozwoju usług społecznych – liderzy deinstytucjonalizacji. Szkolenie realizowane jest w odpowiedzi na przyjętą przez rząd Strategię Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021-2030 (z perspektywą do 2035 r.) w ramach projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania. Dokument zakłada stały i systematyczny rozwój usług świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej, tj. realizowanych przede wszystkim w środowisku zamieszkania osób i rodzin wymagających wsparcia. Rozwój usług społecznych jest wyzwaniem cywilizacyjnym i musi odbywać się w sposób celowy, uporządkowany i oparty na planie, wraz z zapewnieniem finansowania.

Jak zmieniać się będą usługi społeczne?

Planowanie rozwoju usług społecznych będzie oparte o dwa szczeble samorządu: poziom regionalny oraz lokalny. W ramach regionów przygotowane zostaną regionalne plany rozwoju usług społecznych, zwane też regionalnymi planami deinstytucjonalizacji usług społecznych. Na poziomie lokalnym powstaną także plany rozwoju odnoszące się do działań poszczególnych samorządów w zakresie rozwoju usług mające wspierać członków społeczności lokalnej. Co ważne, lokalne plany rozwoju usług społecznych będą jednocześnie dokumentami niezbędnymi do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Zdobędziesz wiedzę na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.
 • Zapoznasz się z dokumentami strategicznymi szczebla unijnego i krajowego w zakresie tworzenia planów rozwoju usług.
 • Dowiesz się czym jest jest lokalny plan rozwoju usług społecznych, z jakich elementów się składa i co powinien zawierać.
 • Zdobędziesz umiejętności praktyczne niezbędne do tworzenia planu rozwoju usług.
 • Otrzymasz materiały i pomoce dydaktyczne oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej instytucji pomocy społecznej oraz pracowników instytucji pomocowych, urzędów gmin czy starostw powiatowych odpowiedzialnych za projektowanie działań z zakresu polityki społecznej i rozwoju usług społecznych.

Program szkolenia

 1. Najważniejsze kwestie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.
 2. Przegląd dokumentów strategicznych dotyczących problematyki deinstytucjonalizacji usług oraz tworzenia planów rozwoju usług społecznych.
 3. Czym jest plan rozwoju usług społecznych u dlaczego ma być tworzony na poziomie samorządów lokalnych?
 4. Elementy planu rozwoju usług społecznych.
 5. Warsztat w zakresie tworzenia planów:
  – warsztatowe tworzenie planu dla gminy X,
  – zespół tworzący plan,
  – struktura planu,
  – sposób tworzenia planu,
  – narzędzia w tworzeniu planu,
  – działania partycypacyjne w tworzeniu planu,
  – system monitorowania realizacji planu (wskaźniki i ich kontrola).

Data, miejsce i czas trwania szkolenia

Dwudniowe szkolenie realizowane będzie stacjonarnie (Warszawa) i potrwa 16 godzin. Pierwsze szkolenia planowane są już na grudzień b.r. (dokładny termin uzależniony jest od zebrania się dwudziestoosobowej grupy chętnych). O szczegółach dot. dokładnego miejsca szkolenia poinformujemy wkrótce.

Uczelnia Korczaka zapewnia przerwy kawowe i obiadowe oraz pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie, pod warunkiem, że miejsce szkolenia znajdować się będzie poza miejscem zamieszkania uczestnika.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 573 337 651.