WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM – Z MATURĄ LUB BEZ

Przygotowujesz się do matury – zdobywasz zawód

Tylko trzy semestry, zajęcia wieczorami lub w weekendy, niska cena a na końcu zaświadczenie o ukończeniu kształcenia lub świadectwo dyplomowanego specjalisty – i to wszystko z maturą lub bez. Nasze kształcenie specjalistyczne „Wejdź na wyższy poziom – z maturą lub bez” pozwoli Wam między szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia uzupełnić wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje w interesujących Was dziedzinach.

ZAKRESY KSZTAŁCENIA:
 • Agent celny
 • Asystent rodziny
 • Grafik komputerowy
 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Manager restauracji
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Specjalista ds. Public Relations
 • Specjalista ds. kreowania wizerunku w sieci
 • Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym
 • Specjalista informatyk
 • Trener kompetencji cyfrowych osób starszych
 • Wedding manager
 • Zarządzanie kryzysowe
Zdobywaj wiedzę na uczelni – dajemy Ci gwarancję kontynuacji kształcenia
KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty. W przypadku podjęcia studiów kształcących w kierunku zbieżnym z ukończonym kształceniem specjalistycznym, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez Uczelnię.

Na podstawie Ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, umożliwia uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej (PRK). Kształcenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć zawód zaraz po ukończeniu liceum lub przekwalifikować się (np. absolwenci średnich szkół technicznych i nietechnicznych).

WYMAGANIA:
 • ukończone technikum lub szkoła policealna albo branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwo dojrzałości
CZAS TRWANIA:
 • 3 semestry
SYSTEM KSZTAŁCENIA:
 • stacjonarnie
 • niestacjonarnie
 • on-line
OPŁATY:
 • wpisowe: 0 zł
 • czesne: 249 zł / miesięcznie
CZYM SĄ PUNKTY PRK

Polskie Ramy Kwalifikacyjne (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane w poszczególnych etapach kształcenia w Polsce – ma 8 poziomów kwalifikacji pełnych.

Art. 161 Kształcenie Specjalistyczne / Dz.U.2020.0.85 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.
2. Program kształcenia specjalistycznego określa efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy. Program przewiduje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.
3. Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie kształcenia specjalistycznego.
4. Osoba, która ukończyła kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory świadectw określa uczelnia.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

REKRUTACJA

Słuchaczem krótkich studiów specjalistycznych może zostać każdy, kto posiada wykształcenie średnie (również bez zdanej matury).  Nie ma przy tym znaczenia profil ukończonej szkoły.

Na początek proponujemy wstępne zapisanie się do Szkoły.
Wyślij do nas e-maila z danymi kontaktowymi na adres: rekrutacja@wspkorczak.eu

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • nr telefonu

W tytule wiadomości wpisz: „Dyplomowany specjalista”

Wymagane dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości / świadectwo technika / świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do akt
 • kserokopia dowodu osobistego
MASZ PYTANIA? Zadzwoń lub napisz do nas.

tel.: 885 801 919
e-mail: rekrutacja@wspkorczak.eu