Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania  na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich
i  kończących studia podyplomowe.

HARMONOGRAM OBRON 2020

DataGodzinaGrupaPromotorRecenzentPrzewodniczący
01.07.20208:30L3 (24)dr M. Balukiewiczdr H. Radziejowska – Semków
(członek)
prof. J. Semków
01.07.20209:00MUWP2 (20+1)prof.  J. Karguldr M. Filipowiczdr A. Zasada – Chorab
      
02.07.202009:00MUT2 (9+5)dr K. Gabryśprof. A. Wąsińskiprof. J. Kargul
02.07.202013:00MUO2 (14)*dr M. Filipowiczdr M. Balukiewiczprof. J. Kargul
02.07.20209:00MUT2 (13)prof. S. Juszczykprof. J. Semkówdr A. Zasada – Chorab
02.07.202013:00MUT2 (10)prof. J. Semkówprof. S. Juszczykdr A. Zasada – Chorab
      
03.07.202008:30MUO2 (14+1)dr M. Filipowiczprof.  J. Karguldr A. Zasada – Chorab
03.07.202013:30MUO2 (12+2)prof.  J. Karguldr M. Filipowiczdr A. Zasada – Chorab
* Grupa w zastępstwie prof. J. Bednarek

Dziekan WNSP w Katowicach zastrzega prawo zmian w harmonogramie.

Godziny podane w harmonogramie mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych prac przez studentów.

Termin złożenia pracy wraz z niezbędnymi dokumentami w Dziekanacie do 10.06.2020r.
(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z dziekanatem i otrzymania informacji od Promotora o studentach dopuszczonych do obrony).

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

 • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
 • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Zgodnie z Zarządzeniami Nr 19/2015 i Nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału
następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej (papierowe), które powinny być zszyte lub sklejone
  i oprawione w miękką/twardą okładkę (w tym 1 egzemplarz w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany) – zgodnie z Zrządzeniem nr 19/2015 Rektora WSP im J. Korczaka w Warszawie
  – 1 egzemplarz prezentacji (wersja papierowa) – dotyczy prac licencjackich.
 • Wersja elektroniczna pracy dyplomowej: (1 płyta): Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej (na płycie powinny się znaleźć oświadczenia studenta i promotora) całość zapisana w formacie PDF na płycie CD/DVD.

Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

 • nazwisko i imię autora,
 • nr albumu studenta,
 • nazwa uczelni i wydziału,
 • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
 • kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

 • 5 zdjęć o wymiarach 45×65 mm – nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych.
 • Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy.
 • Druk rozliczenie z biblioteką – karta obiegowa.

Rozliczenie z biblioteką dotyczy tylko osób, które mają nieuregulowaną sytuacje, tzn. wypożyczone książki. W takim przypadku należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie w celu umówienia się na konkretny termin oddania książek i podpisania karty obiegowej. W przypadku osób
 z czystą kartą biblioteczną dziekanat w porozumieniu z biblioteką we własnym zakresie uzyska
 i dołączy do dokumentacji kartę obiegową.

 • Dowód osobisty do wglądu lub uzupełnienie formularza aktualizacji danych,
 • Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce wraz z innymi dokumentami (dopuszcza się skan oświadczenia promotora)

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

Ponadto student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu (załącznik).

Załączniki do pobrania: