Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace magisterskie podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student studiów magisterskich nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania  na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich
i  kończących studia podyplomowe.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uczelni Korczaka z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Uczelni Korczaka

PROCEDURA DYPLOMOWANIA – WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

 • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
 • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze pracy magisterskiej (papierowe), które powinny być zszyte lub sklejone
  i oprawione w miękką okładkę (w tym 1 egzemplarz dwustronnie drukowany),
 • 1 egzemplarz prezentacji (wersja papierowa) – dotyczy prac licencjackich i dyplomowych,.
 • Wersja elektroniczna pracy magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej: (1 płyta): Praca w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy (na płycie powinny się znaleźć oświadczenia studenta i promotora) całość zapisana w formacie PDF na płycie CD/DVD.

Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

 • nazwisko i imię autora,
 • nr albumu studenta,
 • nazwa uczelni i wydziału,
 • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
 • kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

 • Zdjęcie dyplomowe w stroju formalnym o wymiarach 45×65 mm w formie elektronicznej (zapisane na płycie CD / DVD – nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych.
 • Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy. – dotyczy studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20
 • Druk rozliczenie z biblioteką – karta obiegowa.

Rozliczenie z biblioteką dotyczy tylko osób, które mają nieuregulowaną sytuację, tzn. wypożyczone książki. W takim przypadku należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie w celu umówienia się na konkretny termin oddania książek i podpisania karty obiegowej. W przypadku osób  z czystą kartą biblioteczną dziekanat w porozumieniu z biblioteką we własnym zakresie uzyska  i dołączy do dokumentacji kartę obiegową.

 • Dowód osobisty do wglądu lub uzupełnienie formularza aktualizacji danych,
 • Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce wraz z innymi dokumentami (dopuszcza się skan oświadczenia promotora)

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

PROCEDURA DYPLOMOWANIA I STOPIEŃ

STRUKTURA PREZENTACJI I STOPIEŃ

PROCEDURA DYPLOMOWANIA II STOPIEŃ

W przypadku podejścia do egzaminu za pomocą systemu zdalnego MSTeams – student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu – załącznik

Załączniki do pobrania:

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY PRACA SOCJALNA (PS3)

Zagadnienia – pobierz

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI PRACA SOCJALNA (MUPS2)

 • zagadnienia kierunkowe – pobierz
 • zagadnienia specjalnościowe – pobierz
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN KOŃCOWY – STUDIA PODYPLOMOWE
/terminy egzaminów końcowych ustalane są po zakończeniu zajęć przez poszczególne dziekanaty/

Zagadnienia – Metodyka i metodologia pracy socjalnej – pobierz

Zagadnienia – Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburz. ze spektrum autyzmu /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Przygotowanie pedagogiczne /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza i terapia pedagogiczna /SP/ – pobierz
Zagadnienia -Oligofrenopedagogika /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SP – pobierz