Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania  na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich
i  kończących studia podyplomowe.

HARMONOGRAM OBRON 2020

DataGodzinaGrupaPromotorRecenzentPrzewodniczący
24.10.20209:00MUT2 (1)Prof. E. Jarosz dr K. Gabryśdr A. Zasada – Chorab
26.10.20209:00MUT2 (6)+1prof. S. Juszczykdr K. Gabryśdr A. Zasada – Chorab
26.10.2020 11:30 MUT2 (2) dr K. Gabryś dr M. Filipowicz dr A. Zasada – Chorab
26.10.202012:30MUO2
i MUWP2 (8)
dr M. Filipowiczdr M. Balukiewiczdr A. Zasada – Chorab
27.10.20209:00L3 (7)dr M. Balukiewiczdr H. Radziejewska-Semkówdr A. Zasada – Chorab
27.10.202011:20MUT2 (6)prof. J. Semkówdr M. Filipowiczdr A. Zasada – Chorab
27.10.202013:30MUWP2 (6)prof. J. Karguldr M. Filipowiczdr A. Zasada – Chorab

Dziekan WNSP w Katowicach zastrzega prawo zmian w harmonogramie.

Godziny podane w harmonogramie mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych prac przez studentów.

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

 • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
 • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Zgodnie z Zarządzeniami Nr 19/2015 i Nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału
następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej (papierowe), które powinny być zszyte lub sklejone
  i oprawione w miękką/twardą okładkę (w tym 1 egzemplarz w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany) – zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2015 Rektora WSP im J. Korczaka w Warszawie
  – 1 egzemplarz prezentacji (wersja papierowa) – dotyczy prac licencjackich.
 • Wersja elektroniczna pracy dyplomowej: (1 płyta): Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej (na płycie powinny się znaleźć oświadczenia studenta i promotora) całość zapisana w formacie PDF na płycie CD/DVD.

Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

 • nazwisko i imię autora,
 • nr albumu studenta,
 • nazwa uczelni i wydziału,
 • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
 • kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

 • 5 zdjęć o wymiarach 45×65 mm – nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych.
 • Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy.
 • Druk rozliczenie z biblioteką – karta obiegowa.

Rozliczenie z biblioteką dotyczy tylko osób, które mają nieuregulowaną sytuacje, tzn. wypożyczone książki. W takim przypadku należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie w celu umówienia się na konkretny termin oddania książek i podpisania karty obiegowej. W przypadku osób
 z czystą kartą biblioteczną dziekanat w porozumieniu z biblioteką we własnym zakresie uzyska
 i dołączy do dokumentacji kartę obiegową.

 • Dowód osobisty do wglądu lub uzupełnienie formularza aktualizacji danych,
 • Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce wraz z innymi dokumentami (dopuszcza się skan oświadczenia promotora)

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

Ponadto student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu (załącznik).

Załączniki do pobrania:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Praca socjalnazagadnienia
Praca socjalna – zagadnienia kierunkowe I stopieńpobierz
Praca socjalna – zagadnienia kierunkowe II stopieńpobierz
Praca socjalna z rodziną – pytania specjalnościowe II stopieńpobierz
Pedagogikazagadnienia
Pedagogika I stopień – zagadnienia kierunkowe pobierz
Pedagogika II stopień – zagadnienia kierunkowepobierz
L3 – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUO2 – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUTS – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUWP2 – zagadnienia specjalnościowepobierz
Zagadnienia dla studentów powtarzających seminarium
Pedagogikazagadnienia
Pedagogika II stopień – zagadnienia kierunkowe 2016/2017pobierz
MUA2 – zagadnienia specjalnościowe 2016/2017pobierz