O wydziale

Informacja o Wydziale

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach jest jedną z największych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Wydział powstał w październiku 2001 roku na bazie istniejącego od 1994 roku Instytutu Pedagogiki WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Siedzibą Wydziału od 2004 roku jest kompleks budynków z salami wykładowymi (w tym trzy aule) i ćwiczeniowymi, dwiema pracowniami komputerowymi, które jednocześnie mogą pomieścić 1600 studentów, oraz systematycznie rozbudowywaną bazą dydaktyczną – komputery, sprzęt multimedialny itd.

W Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia niestacjonarne (zaoczne) na kierunkach:

 • pedagogika,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • praca socjalna.


Uchwałą Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie z 17 maja 1999 roku otrzymano zgodę na uruchomienie studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku pedagogika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji z dnia 18 grudnia 2007 r. (DSW-2-05-4003-324/07) nadał Wydziałowi uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku praca socjalna.

Wydział zapewnia studentom dostęp do bieżących informacji (harmonogramy zajęć, wykaz obowiązujących rygorów, harmonogram dyżurów nauczycieli akademickich i inne) przez Internet.

W 2011 roku Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, kierunek pedagogika otrzymał ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia.


Duży nacisk kładziemy na na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką.

Na Wydziale działa Samorząd Studencki, który uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale, inspiruje studencki ruch kulturalno-naukowy.

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia:

 • rektorskie (za dobre wyniki w nauce),
 • socjalne,
 • ministerialne,
 • zapomogi.

Nasze atuty

 • Wysokie stypendia
 • Doświadczona kadra akademicka
 • Kształcenie na odległość (e-learning)
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Inspirujące spotkania i wykłady
 • Nowoczesna infrastruktura przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Lokalizacja w centrum Katowic

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka jest partnerem w programie Erasmus, studenci Wydziału i nauczyciele akademiccy mają możliwość korzystania z międzynarodowej wymiany. 

Zaięcia i wykłady prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, w tym autorytety naukowe w swoich dziedzinach. Realizują oni zajęcia dydaktyczne, sprawują opiekę merytoryczną oraz prowadzą seminaria dyplomowe.