Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Przed egzaminem -do dziekanatu /lublin@uczelniakorczaka.pl/ wyślij – Oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu Oświadczenie można też pobrać i wstawić uzupełnione na teams w Państwa zespole.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uczelni Korczaka w sprawie zasad dyplomowania (14.04.2021r.)

PROCEDURA DYPLOMOWANIA- WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

W przypadku podejścia do egzaminu za pomocą systemu zdalnego MSTeams- student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu (załącznik).

Załączniki do pobrania:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia podyplomowe /terminy egzaminów końcowych ustalane są po zakończeniu zajęć przez poszczególne dziekanaty/

Zagadnienia na egzamin końcowy – MBA – Zarządzanie i nadzór właścicielski w sektorze publicznym

Zagadnienia – Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /SP/ – pobierz NEW
Zagadnienia – Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburz. ze spektrum autyzmu /SP/ – pobierz NEW
Zagadnienia – Przygotowanie pedagogiczne /SP/ – pobierz NEW
Zagadnienia – Diagnoza i terapia pedagogiczna /SP/ – pobierz NEW
Zagadnienia -Oligofrenopedagogika /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SP – pobierz NEW
Zagadnienia- Pedagogika Marii Montessori /SP/- pobierz
Zagadnienia- Zarządzanie oświatą /SP/ – pobierz NEW
Zagadnienia – Metodyka i metodologia pracy socjalnej /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Edukacja włączająca pobierz NEW

Zagadnienia na egzamin magisterski – zostały udostępnione studentom przez Wydział Nauk Społecznych w Warszawie.
II stopień, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – zagadnienia kierunkowe TUTAJ; zagadnienia specjalnościowe TUTAJ

II stopień, pedagogika, opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – zagadnienia kierunkowe TUTAJ; zagadnienia specjalnościowe TUTAJ