Kadra

Dziekan Wydziału Nauk
Humanistyczno-Społecznych w Lublinie
dr Paweł Wiśniewski

Dr Paweł Wiśniewski, działacz społeczny i prawnik, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Członek Rady Zatrudnienia Socjalnego, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.
Autor wielu publikacji i ekspertyz naukowych i praktycznych z zakresu prawa, polityki społecznej, ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego oraz usług społecznych. Realizuje badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, przemocy domowej. Od kilka lat zajmuje się tematyką usług społecznych, w szczególności wdrażaniem ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych.
http://pawelwisniewski.pl/ p.wisniewski@uczelniakorczaka.pl

dr Maria Hawrylak adiunkt

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, propagatorka edukacji alternatywnej. W latach 2012-2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Lublinie. Wieloletni pracownik Uczelni Korczaka, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Wypromowała liczne grono licencjatów i magistrów popularnych kierunków studiów. Obecnie pełni też funkcję opiekuna praktyk studenckich.

m.hawrylak@uczelniakorczaka.pl

dr Beata Głodzik adiunkt

Pedagog, pedeutolog, propagatorka Metody Marii Montessori w Polsce, specjalizuje się w pracy z dziećmi małymi oraz we wczesnym nauczaniu dzieci matematyki, specjalista z zakresu integracji sensorycznej, trener szkoleniowych rad pedagogicznych. Wieloletni pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie i Uczelni Korczaka. Autorka wielu artykułów i książek z obszaru nauk pedagogicznych.

b.glodzik@uczelniakorczaka.pl

dr Agnieszka Bereza

Agnieszka Bereza – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Aktywna i zaangażowana pedagog szkolna oraz terapeutka integracji sensorycznej. Wykładowca Uczelni Korczaka. Absolwentka studiów językowych z zakresu filologii klasycznej. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń t.j. tutoring szkolny i akademicki, myślenie krytyczne w edukacji, socjoterapia, szkolenia usprawniające pracę terapeuty SI, a także kongresów oświatowych i konferencji naukowych. Jej zainteresowania zawodowe głównie krążą wokół tematów dotyczących zaburzeń neurorozwojowych, w tym zaburzeń SI u niemowląt, kobiecego autyzmu, rozwoju i samorozwoju oraz pedagogiki szkolnej. Autorka publikacji w periodykach naukowych poświęconych edukacji i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Cechuje ją dobra komunikacja z ludźmi oraz energia w działaniu. W czasie wolnym lubi podróże, aktywność ruchową na powietrzu oraz kino.
A.Bereza@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Anna Mazur

Anna Mazur -doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki od 2017 roku. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Kryminologii z elementami profilaktyki następczej oraz 4 letniego całościowego kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Posiada liczne doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i rodzinami na stanowiskach tj. asystent rodziny, wychowawca w placówkach resocjalizacyjnych, społeczny kurator sądowy.Zdobyła uprawnienia mediatora i została wpisana na listę osób godnych zaufania uprawionych do prowadzenia mediacji.

dr Agnieszka Łukasiewicz

Agnieszka Łukasiewicz – doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i zarządzania oświatą.
Autor publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej w tym jednej monografii. Nauczyciel akademicki z ponad dziesięcioletnim stażem, wieloletni pracownik samorządowy w Urzędzie Miasta Lublin w Wydziale Oświaty i Wychowania, szkoleniowiec Rad Pedagogicznych, terapeuta w warsztatach terapii zajęciowej.
Jej zainteresowania ogniskują wokół zagadnień związanych
z pedagogiką specjalną a także funkcjonowaniem systemu oświaty w świetle przepisów prawa. Na zajęciach ze studentami chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej wielką pasją są wędrówki górskie po Tatrach.
a.lukasiewicz1@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Marzena Okrasa

Marzena Okrasa – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nauczyciel nauczania początkowego oraz nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu publikacji w tym czterech monografii.
Aktualna tematyka badawcza:
Opieka, wychowanie i terapia dziecka w rodzinie i placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz systemy wsparcia; Praca z rodziną; Opieka, wychowanie oraz praca socjalna w społeczeństwach wielokulturowych w aspekcie historycznym i współczesnym; Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym; Kształtowanie kompetencji międzykulturowych.
m.okrasa@uczelniakorczaka.pl

dr Małgorzata Samujlo

Małgorzata Samujło – pedagog, psycholog, trener szkoleniowych rad pedagogicznych oraz szkoleń dla rodziców i warsztatów dla uczniów. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Promotor prac licencjackich, magisterskich oraz promotor pomocniczy pracy doktorskiej. Specjalizuje się w zakresie problematyki pedeutologicznej. Interesuje się m. in. kształceniem nauczycieli, pracą wychowawczą w szkole, wypaleniem zawodowym nauczycieli, emisją głosu, zarządzaniem sobą w czasie, technikami uczenia się, komunikacją interpersonalną.
m.samujlo@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Michał Wójcik

Michał Wójcik – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, autor ponad 20 recenzowanych publikacji naukowych z zakresu nierówności i wykluczenia społecznego. Wykładowca z dwudziestoletnim doświadczeniem akademickim, pomysłodawca i realizator licznych projektów badawczych z obszaru polityki społecznej, analityk danych, trener na ogólnopolskich szkoleniach. Służy wsparciem organizacjom pozarządowym jako ekspert naukowy i koordynator badań społecznych i rynkowych. Pracownik Został powołany przez Zarząd Województwa, Lubelskiego do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego. Jest wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – Oddział Lubelski.
m.wojcik1@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Dominika Zarosińska

Dominika Zarosińska – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka Nauk o Rodzinie KUL. Wyróżniana w Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel” w latach 2012-2015. Współorganizator licznych konferencji i sympozjów naukowych, popularyzator nauki w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL (w latach 2016 i 2019), Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim (2017) i Lubelskiego Festiwalu Nauki w latach 2012-2019 oraz 2021. Prelegentka podczas licznych sesji na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka i współautorka artykułów naukowych.
D.zarosinska@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Agnieszka Banasiak-Wiśniewska

mgr Agnieszka Banasiak-Wiśniewska, mama, oligofrenopedagog, terapeuta, rewalidator, polonista, nauczyciel dyplomowany, wychowawca.
Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki korekcyjnej i  pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z diagnozy i terapii osób z autyzmem. Posiada uprawnienia do prowadzenia treningu zastępowania agresji.  Najważniejszym  celem jej pracy zawodowej  jest  poszukiwanie nowych, efektywniejszych metod nauczania i terapii. Zawsze stara się  przekonać dziecko,  że największe trudności można przezwyciężyć dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy. Doświadczenie w pracy pozwala jej łączyć umiejętności pracy z dzieckiem  w normie intelektualnej i   ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Praca ze studentami daje Jej  możliwość poznawania różnych nowych opinii na temat metod pracy stosowanych przez nauczycieli i terapeutów, a także pozwala na dzielenie się z Nimi własnym doświadczeniem.
a.banasiak@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Olga Gilewicz

Olga Gilewicz – nauczyciel dyplomowany z 33 letnim stażem pracy, instruktor ZHP w stopniu Harcmistrza, praktyk z wieloletnim stażem w jednostkach oświatowych związanych z kształceniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty. Doświadczony Wykładowca ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz uczelni wyższych. Edukator realizujący szkolenia w zakresie wspierania dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z zakresu terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej, planowania pracy terapeutycznej. Obecnie prowadzi Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w której realizuje diagnozy oraz zajęcia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
o.gilewicz@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Sylwia Kustosz

Sylwia Kustosz – absolwentka studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej z oligofrenopedagogiką, edukacji zdrowotnej z terpaią pedagogiczną oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nauczyciel dyplomowany, wychowawca w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Lublinie, pedagog specjalny w Przedszkolu Nr 28 w Lublinie, certyfikowany trener pedagogiki freblowskiej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli im. F. Froebla w Lublinie, szkoleniowiec w Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie. Autorka licznych artykułów i publikacji dla nauczycieli.
s.kustosz@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Alicja Pazur

Alicja Pazur – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Odruchów Pierwotnych INPP, trener pływania. Nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej nr. 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Wieloletni współpracownik Uczelni Korczaka, W 2023 r. uhonorowana Brązowym Medalem Uczelni Korczaka, za zaangażowanie i wkład w rozwój Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie. Trener pływania współpracujący z Organizacją Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.
a.pazur@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Adam Skorniewski

mgr Adam Jan Skorniewski – Absolwent Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego na kierunku prawa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej,  Zarządzania ochroną informacji niejawnych i danych osobowych, oraz Master Business Administration. Nauczyciel akademicki, wieloletni trener, szkoleniowiec i wdrożeniowiec w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego oraz usług społecznych. Specjalizuje się w zakresie zagadnień dotyczących polityki deinstytucjonalizacji, polityki senioralnej oraz rozwoju polityki społecznej w samorządzie terytorialnym. Interesuje się informatyzacją i bezpieczeństwem informacji samorządu terytorialnego. Od 1997 roku pracownik jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wieloletni dyrektor MOPS w Tomaszowie Lubelskim. Członek Rady Fundacji Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej, współzałożyciel Konwentu Centrów Usług Społecznych, Wiceprezes Stowarzyszenia LTM. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w integracji środowiska pomocy społecznej (turnieje, rajdy, wyjazdy). Pasjonat historii regionalnej oraz turystki w tym szczególnie rowerowej i pieszej.

mgr Marika Zaprawa

Mgr Marika Zaprawa – Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz liczne kursy i studia podyplomowe z zakresu pedagogiki oraz terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych na każdym poziomie edukacyjnym dzieci i młodzieży. W chwili obecnej pracuje jako menadżer żłobka i przedszkola w jednej z lubelskich placówek. Od wielu lat w swojej pracy wykorzystuje Metodę Harcerską oraz Metodykę Zuchową. Obecnie swoje zainteresowania skupia wokół pedagogiki Korczakowskiej .
m.zaprawa@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Bartłomiej Zwolakiewicz

Absolwent politologii oraz bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Kierownik Referatu Promocji Turystycznej Urzędu Miasta Lublin. Doświadczenie zdobywał pracując m. in.: w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej czy działając w wielu organizacjach pozarządowych jak np. Fundacja Kameralne Pojezierze, Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” czy Stowarzyszenie Klub XXI Wieku. Kocha podróże, dobrą książkę oraz nowe wyzwania.