Kadra

Dziekan Wydziału Nauk
Humanistyczno-Społecznych w Lublinie
dr Paweł Wiśniewski

Dr Paweł Wiśniewski, działacz społeczny i prawnik, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie. Członek Rady Zatrudnienia Socjalnego, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRPiPS i Rady ds. Polityki Senioralnej przy M ds. PS. Autor wielu publikacji i ekspertyz naukowych i praktycznych z zakresu prawa, polityki społecznej, w tym: ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego, usług społecznych oraz deinstytucjonalizacji. Realizuje badania naukowe w obszarze polityki społecznej, ekonomii społecznej, przemocy domowej oraz badania jakości usług społecznych, w szczególności usług reintegracji społecznej i zawodowej.
http://pawelwisniewski.pl/ p.wisniewski@uczelniakorczaka.pl

dr Maria Hawrylak adiunkt

Dr Maria Hawrylak- Pedagog, doktor nauk humanistycznych, wieloletni wykładowca Uczelni Korczaka, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Uczestniczka wielu konferencji, kursów i szkoleń. Promotorka prac magisterskich z pedagogiki. Autorka publikacji naukowych i propagatorka edukacji alternatywnej. Współautorka programu do edukacji wczesnoszkolnej „Zostań Noblistą”. W latach 2011 – 2018 dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lublinie. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. m.hawrylak@uczelniakorczaka.pl

dr Beata Głodzik adiunkt

Pedagog, pedeutolog, propagatorka Metody Marii Montessori w Polsce, specjalizuje się w pracy z dziećmi małymi oraz we wczesnym nauczaniu dzieci matematyki, specjalista z zakresu integracji sensorycznej, trener szkoleniowych rad pedagogicznych. Wieloletni pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie i Uczelni Korczaka. Autorka wielu artykułów i książek z obszaru nauk pedagogicznych.

b.glodzik@uczelniakorczaka.pl

dr Agnieszka Bereza

Agnieszka Bereza, Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, doktor nauk społecznych.
Absolwentka studiów językowych z zakresu filologii klasycznej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń m.in. tutoring szkolny i akademicki, myślenie krytyczne, socjoterapia, szkolenia doszkalające dla terapeutów SI.
Jej zainteresowania zawodowe głównie krążą wokół tematów dotyczących zaburzeń neurorozwojowych, kobiecego autyzmu, rozwoju i samorozwoju oraz pedagogiki szkolnej.
Autorka publikacji w periodykach naukowych. Cechuje ją dobra komunikacja z ludźmi oraz energia w działaniu. W czasie wolnym lubi podróże oraz kino.
a.bereza@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Anna Mazur

Anna Mazur -doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kryminologii z elementami profilaktyki oraz 4 letniego całościowego kursu psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Posiada liczne doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i rodzinami, tj. asystent rodziny, wychowawca w placówkach resocjalizacyjnych, społeczny kurator sądowy. Posiada uprawnienia mediatora i wpis na listę osób godnych zaufania uprawionych do prowadzenia mediacji.a.mazur@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Agnieszka Łukasiewicz

Agnieszka Łukasiewicz – doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i zarządzania oświatą.
Autor publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej w tym jednej monografii. Nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik samorządowy, szkoleniowiec Rad Pedagogicznych.
Jej zainteresowania ogniskują wokół zagadnień związanych
z pedagogiką specjalną, funkcjonowaniem systemu oświaty w świetle przepisów prawa. Na zajęciach ze studentami chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej wielką pasją są wędrówki górskie po Tatrach a.lukasiewicz1@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Marzena Okrasa

Marzena Okrasa – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nauczyciel nauczania początkowego oraz nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu publikacji w tym czterech monografii.
Aktualna tematyka badawcza to min. Opieka, wychowanie i terapia dziecka w rodzinie i placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz systemy wsparcia; Opieka, wychowanie oraz praca socjalna w społeczeństwach wielokulturowych; Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym; Kształtowanie kompetencji międzykulturowych.
m.okrasa@uczelniakorczaka.pl

dr Małgorzata Samujlo

Małgorzata Samujło – pedagog, psycholog, trener szkoleniowych rad pedagogicznych oraz szkoleń dla rodziców i warsztatów dla uczniów. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Promotor prac licencjackich, magisterskich oraz promotor pomocniczy pracy doktorskiej. Specjalizuje się w zakresie problematyki pedeutologicznej. Interesuje się m. in. kształceniem nauczycieli, pracą wychowawczą w szkole, wypaleniem zawodowym nauczycieli, emisją głosu, zarządzaniem sobą w czasie, technikami uczenia się, komunikacją interpersonalną.
m.samujlo@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Michał Wójcik

Michał Wójcik – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, autor ponad 20 recenzowanych publikacji naukowych z zakresu nierówności i wykluczenia społecznego. Wykładowca z dwudziestoletnim doświadczeniem akademickim, pomysłodawca i realizator licznych projektów badawczych z obszaru polityki społecznej, analityk danych, trener na ogólnopolskich szkoleniach. Został powołany przez Zarząd Województwa, Lubelskiego do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego. Jest wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – Oddział Lubelski.
m.wojcik1@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

dr Dominika Zarosińska

Dominika Zarosińska – Doktor psychologii, absolwentka Nauk o Rodzinie, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, specjalizujący się w podejściu systemowym. Udziela konsultacji i prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a także działa w biznesie w obszarze HR. W pracy naukowej interesuje się psychologią rodziny, społeczną oraz szkolną i wychowawczą. Tematy te porusza w licznych publikacjach naukowych i podczas wystąpień na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Naukę popularyzuje również podczas różnych wydarzeń, np. Lubelskiego Festiwalu Nauk, w pracy z Uniwersytetami Otwartymi czy Uniwersytetami Trzeciego Wieku.
d.zarosinska@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Agnieszka Banasiak-Wiśniewska

mgr Agnieszka Banasiak-Wiśniewska, mama, oligofrenopedagog, terapeuta, rewalidator, polonista, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii; pedagogiki korekcyjnej; oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z diagnozy i terapii osób z autyzmem. Najważniejszym  celem jej pracy zawodowej  jest  poszukiwanie nowych, efektywniejszych metod nauczania i terapii uczniów ( szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Praca ze studentami daje Jej  możliwość poznawania różnych nowych opinii na temat metod pracy stosowanych przez nauczycieli i terapeutów, a także pozwala na dzielenie się z Nimi własnym doświadczeniem. a.banasiak@wykladowca.uczelniakorczaka.pl


mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

mgr Anna Bielawska-Jutrzenka, Pedagog, mediator, terapeuta, szkoleniowiec. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku. Animator społeczności lokalnej, Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Konwentu Centrów Usług Społecznych. Autor i współautor wielu publikacji, dokumentów strategicznych, lokalnych projektów. W 2022 roku nagrodzona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za dotychczasową działalność w ramach rozwoju usług społecznych. Wolontariusz i społecznik z urodzenia.
a.bielawska-jutrzenka@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Olga Gilewicz

Olga Gilewicz–nauczycielka dyplomowana z 33 letnim stażem pracy, instruktorka ZHP, praktyk w placówkach związanych z kształceniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty. Wykładowczyni i edukatorka ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz uczelni wyższych w zakresie wspierania dzieci i uczniów o SPE, z zakresu terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej, planowania pracy terapeutycznej. Prowadzi Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
o.gilewicz@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Martyna Radzik

Martyna Radzik, mgr, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na kierunku Gospodarka finansowa i Administracja Samorządowa.
Ukończyła liczne studia podyplomowe m.in. z Organizacji Pomocy Społeczne, Ekonomii społecznej, Coachingu i doradztwa zawodowego. Związana z pomocą społeczną od blisko 20 lat.
Kierownik GOPS w Smołdzinie, a także Kierownik ŚDS w Gardnie Wielkiej, który jest placówką wsparcia dziennego realizującą działania zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz pomocy społecznej.
m.radzik@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Sylwia Kustosz

Sylwia Kustosz – dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Pracuje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Lublinie oraz w Przedszkolu Nr 28 w Lublinie. Jest certyfikowanym trenerem pedagogiki freblowskiej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli im. F. Froebla oraz szkoleniowcem w Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie. Autorka licznych kursów, artykułów i publikacji dla nauczycieli. Swoją wiedzą i praktyką dzieli się podczas licznych webinariów i konferencji pedagogicznych. s.kustosz@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Alicja Pazur

Alicja Pazur absolwentka AWF w Warszawie i UMCS w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Odruchów Pierwotnych INPP, trener pływania. Nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej nr. 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Wieloletni współpracownik Uczelni Korczaka, W 2023 r. uhonorowana Brązowym Medalem Uczelni Korczaka, za zaangażowanie i wkład w rozwój Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie. Trener pływania współpracujący z Organizacją Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego. a.pazur@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Adam Skorniewski

mgr Adam Jan Skorniewski – Absolwent Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego na kierunku prawa. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej, Zarządzania ochroną informacji niejawnych i danych osobowych oraz Master Business Administration. Nauczyciel akademicki, wieloletni szkoleniowiec i wdrożeniowiec w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego. Od 1997 roku pracownik jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pasjonat historii regionalnej oraz turystki w tym szczególnie rowerowej i pieszej. a.skorniewski@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Marika Zaprawa

mgr Marika Zaprawa
Pedagog specjalny, wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, absolwent licznych kursów i szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem.
Menadżer żłobka i przedszkola w jednej z lubelskich placówek.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych na każdym poziomie edukacyjnym dzieci i młodzieży. W chwili obecnej pracuje jako menadżer żłobka i przedszkola w jednej z lubelskich placówek. W swojej pracy wykorzystuje Metodykę Zuchową. Obecnie swoje zainteresowania skupia wokół pedagogiki Korczakowskiej.
m.zaprawa@wykladowca.uczelniakorczaka.pl

mgr Bartłomiej Zwolakiewicz

Zwolakiewicz Bartłomiej, mgr
Absolwent politologii oraz bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Kierownik Referatu Promocji Turystycznej Urzędu Miasta Lublin. Doświadczenie zdobywał pracując m. in.: w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej czy działając w wielu organizacjach pozarządowych jak np. Fundacja Kameralne Pojezierze czy Fundacja Sileas.
Kocha podróże oraz dobrą książkę. b.zwolakiewicz@wykladowca.uczelniakorczaka.pl