Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Terminy egzaminów marzec 2023 do pobrania TUTAJ

Przed egzaminem -do dziekanatu /olsztyn@uczelniakorczaka.pl/ wyślij – Oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu Oświadczenie można też pobrać i wstawić uzupełnione na teams w Państwa zespole.

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania  na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich
i  kończących studia podyplomowe.

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

 • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
 • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Zgodnie z Zarządzeniami Nr 19/2015 i Nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału
następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej (papierowe), które powinny być zszyte lub sklejone
  i oprawione w miękką/twardą okładkę (w tym 1 egzemplarz w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany) – zgodnie z Zrządzeniem nr 19/2015 Rektora WSP im J. Korczaka w Warszawie- dotyczy studiów magisterskich
  – 1 egzemplarz prezentacji, która powinna być zszyta lub sklejona i oprawiona w miękką okładkę – dotyczy prac licencjackich.
 • Wersja elektroniczna pracy dyplomowej: (1 płyta): Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej (na płycie powinny się znaleźć także oświadczenia studenta i promotora, a w przypadku studiów magisterskich również streszczenie pracy wraz ze słowami kluczowymi) całość zapisana w formacie PDF na płycie CD/DVD.

Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

 • nazwisko i imię autora,
 • nr albumu studenta,
 • nazwa uczelni i wydziału,
 • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
 • kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

 • zdjęcie dyplomowe w stroju formalnym o wymiarach 45×65 mm w formie elektronicznej (zapisane na płycie CD/DVD) – nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych.
 • Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy – dotyczy studiów podyplomowych
 • Dowód osobisty do wglądu lub uzupełnienie formularza aktualizacji danych,
 • Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce wraz z innymi dokumentami (dopuszcza się skan oświadczenia promotora)

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

Ponadto student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu (załącznik).

Załączniki do pobrania:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Pedagogika I stopień – zagadnienia kierunkowe – pobierz

Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza – zagadnienia specjalnościowe – pobierz

Pedagogika II stopień – zagadnienia kierunkowe – pobierz

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – zagadnienia specjalnościowe II stopień – pobierz

Diagnoza i terapia pedagogiczna – zagadnienia specjalnościowe II stopień – pobierz

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną – pobierz

Terapia pedagogiczna i socjoterapia – pobierz

Praca socjalna – zagadnienia kierunkowe II stopień – pobierz

Praca socjalna z rodziną – zagadnienia specjalnościowe II stopień – pobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia podyplomowe
/terminy egzaminów końcowych ustalane są po zakończeniu zajęć przez poszczególne dziekanaty/

Zagadnienia – Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburz. ze spektrum autyzmu /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Przygotowanie pedagogiczne /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza i terapia pedagogiczna /SP/ – pobierz

Zagadnienia- Zarządzanie oświatą /SP/ – pobierz
Zagadnienia -Oligofrenopedagogika /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SP – pobierz