Poznań

Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace magisterskie podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student studiów magisterskich nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uczelni Korczaka z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Uczelni Korczaka

PROCEDURA DYPLOMOWANIA – WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

 • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni (w tym z terminem płatności do września 2023 r.),
 • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze pracy magisterskiej (papierowe), które powinny być zszyte lub sklejone
  i oprawione w miękką okładkę (w tym 1 egzemplarz dwustronnie drukowany),
 • 1 egzemplarz prezentacji (wersja papierowa) – dotyczy prac licencjackich i dyplomowych,
 • Wersja elektroniczna pracy magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej. Praca w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy (w tym oświadczenia studenta i promotora) wszystko zapisane w formacie PDF plus streszczenie pracy zapisane w programie Word – dotyczy prac magisterskich – 1 płyta CD/DVD. Nazwa pliku zapisanego na płycie musi zawierać: imię i nazwisko autora, numer albumu, tytuł pracy, nazwę uczelni, wydział, rok akademicki; przykład (Mariola Nowak_nr albumu 11111_Agresja wśród młodzieży_Uczelnia Korczaka Akademia Nauk Stosowanych_WNS w Warszawie_2022-2023). Płyta powinna być opisana w sposób trwały pisakiem, wg wzoru: nazwisko i imię autora pracy, nr albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora, kierunek i specjalność studiów.

Płyta powinna być złożona w białej papierowej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru: nazwisko i imię autora, nr albumu studenta, nazwa uczelni i wydziału, tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

 • Zdjęcie dyplomowe w stroju formalnym o wymiarach 45×65 mm w formie elektronicznej (zapisane na płycie CD/DVD) – nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych. Płyta opisana w sposób trwały (imię i nazwisko, numer albumu studenta).
 • Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy – dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20.
 • Druk rozliczenie z biblioteką – karta obiegowa – dotyczy studentów, którzy mają nieuregulowaną sytuację, tj. mają założoną kartę biblioteczną.
 • Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, (dopuszcza się skan oświadczenia promotora).
 • Aktualizacja danych osobowych.
 • Dowód osobisty do wglądu.
 • Oświadczenie studenta o przystąpieniu do egzaminu zdalnie – dotyczy tylko osób, które przystępują do egzaminu w formie zdalnej.

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie KCE_ED_metryczka.jpg

PROCEDURA DYPLOMOWANIA rok akademicki 2022/2023 – studia I stopnia

STRUKTURA PREZENTACJI I STOPIEŃ

PROCEDURA DYPLOMOWANIA rok akademicki 2022/2023 – studia II stopnia

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

W przypadku podejścia do egzaminu za pomocą systemu zdalnego MSTeams – student/słuchacz zobowiązany jest złożyć/przysłać w wyznaczonym terminie oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu – załącznik

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY/MAGISTERSKI – rok akademicki 2022/2023

PRACA SOCJALNA studia I stopnia pobierz

PRACA SOCJALNA studia II stopnia

 • zagadnienia kierunkowe – pobierz
 • zagadnienia specjalnościowe – praca socjalna z rodzinąpobierz

PRACA SOCJALNA studia podyplomowe

 • metodyka i metodologia pracy socjalnejpobierz

PEDAGOGIKA studia II stopnia

 • zagadnienia specjalnościowe – diagnoza i terapia pedagogicznapobierz
 • zagadnienia specjalnościowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąpobierz

PEDAGOGIKA studia podyplomowe

zagadnienia studia podyplomowe – sprawdź TUTAJ