Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zarządzenie nr 4 Rektora Uczelni Korczaka z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Uczelni Korczaka

Przed egzaminem -do dziekanatu /szczecin@uczelniakorczaka.pl/ wyślij – Oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 – I STOPNIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 – II STOPNIA

STRUKTURA PREZENTACJI STUDIA – I STOPNIA

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania  na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich
i  kończących studia podyplomowe.

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

 • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
 • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Zgodnie z Zarządzeniami Nr 19/2015 i Nr 18/2019 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału
następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej (papierowe), które powinny być zszyte lub sklejone
  i oprawione w miękką/twardą okładkę (w tym 1 egzemplarz w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany) – zgodnie z Zrządzeniem nr 19/2015 Rektora WSP im J. Korczaka w Warszawie
  – 1 egzemplarz prezentacji (wersja papierowa) – dotyczy prac licencjackich.
 • Wersja elektroniczna pracy dyplomowej: (1 płyta): Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej (na płycie powinny się znaleźć oświadczenia studenta i promotora) całość zapisana w formacie PDF na płycie CD/DVD.

Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

 • nazwisko i imię autora,
 • nr albumu studenta,
 • nazwa uczelni i wydziału,
 • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
 • kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

 • zdjęcie dyplomowe w stroju formalnym o wymiarach 45×65 mm w formie elektronicznej (zapisane na płycie CD/DVD) – nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych.
 • Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy.
 • Druk rozliczenie z biblioteką – karta obiegowa.

Rozliczenie z biblioteką dotyczy tylko osób, które mają nieuregulowaną sytuacje, tzn. wypożyczone książki. W takim przypadku należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie w celu umówienia się na konkretny termin oddania książek i podpisania karty obiegowej. W przypadku osób
 z czystą kartą biblioteczną dziekanat w porozumieniu z biblioteką we własnym zakresie uzyska
 i dołączy do dokumentacji kartę obiegową.

 • Dowód osobisty do wglądu lub uzupełnienie formularza aktualizacji danych,
 • Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce wraz z innymi dokumentami (dopuszcza się skan oświadczenia promotora)

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

Ponadto student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu .

Załączniki do pobrania:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Pedagogikazagadnienia
Pedagogika I stopień – zagadnienia kierunkowepobierz
Pedagogika II stopień – zagadnienia kierunkowepobierz
Polityka społeczna I stopień – zagadnienia kierunkowepobierz
POW – zagadnienia specjalnościowepobierz
PTS – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUDT – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUPTP – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUWP – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUOW – zagadnienia specjalnościowepobierz
EP – zagadnienia specjalnościowepobierz
Praca socjalnazagadnienia
Praca socjalna – zagadnienia kierunkowe I stopieńpobierz
Praca socjalna- zagadnienia specjalnościowe I stopieńpobierz
Praca socjalna- zagadnienia kierunkowe II stopieńpobierz
Praca socjalna z rodziną – pytania specjalnościowe II stopieńpobierz

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia podyplomowe – Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnejpobierz
Prezentacja studia podyplomowepobierz
Procedura dotycząca przyjęcia pracy dyplomowej i realizacji egzaminu dyplomowego w formie zdalnejpobierz

zagadnienia studia podyplomowe – sprawdź TUTAJ