Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2020 poz. 85 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – STUDIA I STOPNIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 – STUDIA II STOPNIA

STRUKTURA PREZENTACJI – STUDIA I STOPNIA

Wraz z pracą dyplomową wydrukowaną zgodnie z wyżej wymienioną procedurą należy dołączyć oświadczenia promotora i studenta w formie papierowej.

Opłata za dyplom w wysokości 60,00 zł obowiązuje jedynie studentów studiów I stopnia.

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

  • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
  • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
  • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

  • nazwisko i imię autora,
  • nr albumu studenta,
  • nazwa uczelni i wydziału,
  • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
  • kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

Dokumenty wymienione w procedurze należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

W przypadku obrony zdalnej student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu (załącznik).

Załączniki do pobrania: