Egzaminy dyplomowe

Szanowni Studenci,

Zarządzenie nr 4 Rektora Uczelni Korczaka z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Uczelni Korczaka

Terminy egzaminów marzec 2023 do pobrania TUTAJ

Przed egzaminem -do dziekanatu /warszawa@uczelniakorczaka.pl/ wyślij – Oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu Oświadczenie można też pobrać i wstawić uzupełnione na teams w Państwa zespole.

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478, 619 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego
z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony jest:

 • uregulowanie wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
 • posiadanie wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenie raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

Studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału następujących dokumentów:

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej (papierowe), które powinny być zszyte lub sklejone
  i oprawione w miękką/twardą okładkę (w tym 1 egzemplarz w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany)
  – 1 egzemplarz prezentacji (wersja papierowa) – dotyczy prac licencjackich.
 • Wersja elektroniczna pracy dyplomowej: (1 płyta): Praca dyplomowa w formie elektronicznej jest tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej (na płycie powinny się znaleźć oświadczenia studenta i promotora) całość zapisana w formacie PDF na płycie CD/DVD.

Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

 • nazwisko i imię autora,
 • nr albumu studenta,
 • nazwa uczelni i wydziału,
 • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
 • kierunek i specjalność studiów.

Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy plik jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem, także czy płyta jest wolna od wirusów.

 • Zdjęcie dyplomowe w stroju formalnym o wymiarach 45×65 mm w formie elektronicznej (zapisane na płycie CD / DVD – nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych.
 • Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy. – dotyczy studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/20
 • Druk rozliczenie z biblioteką – karta obiegowa.

Rozliczenie z biblioteką dotyczy tylko osób, które mają nieuregulowaną sytuacje, tzn. wypożyczone książki. W takim przypadku należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie w celu umówienia się na konkretny termin oddania książek i podpisania karty obiegowej. W przypadku osób
 z czystą kartą biblioteczną dziekanat w porozumieniu z biblioteką we własnym zakresie uzyska
 i dołączy do dokumentacji kartę obiegową.

 • Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce wraz z innymi dokumentami (dopuszcza się skan oświadczenia promotora)

W/w dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

Harmonogram obron prac dyplomowych w roku akademickim 22/23 – w przygotowaniu

Termin przyjmowania prac magisterskich i licencjackich w Dziekanacie przy ul. Urbanistów 3 od 15 maja do 7 czerwca 2023 roku.

Przypominamy, że termin złożenia praktyk studenckich dla osób, które składają prace dyplomowe upływa 30 maja 2023 roku.

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 – STUDIA I STOPNIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 – STUDIA II STOPNIA

STRUKTURA PREZENTACJI – STUDIA I STOPNIA

W przypadku obrony zdalnej student zobowiązany jest złożyć oświadczenie studenta o przystąpieniu do zdalnego egzaminu załącznik

Załączniki do pobrania:

Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Pedagogikazagadnienia
Pedagogika I stopień – zagadnienia kierunkowepobierz
Pedagogika II stopień – zagadnienia kierunkowepobierz
Polityka społeczna I stopień – zagadnienia kierunkowepobierz
POW – zagadnienia specjalnościowe pobierz
PTS – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUDT – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUPTP – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUWP – zagadnienia specjalnościowepobierz
MUOW – zagadnienia specjalnościowepobierz
EP – zagadnienia specjalnościowepobierz
Praca socjalnazagadnienia
Praca socjalna – zagadnienia kierunkowe I stopieńpobierz- wkrótce
Praca socjalna – zagadnienia kierunkowe II stopieńpobierz- wkrótce
Praca socjalna z rodziną – pytania specjalnościowe II stopieńpobierz- wkrótce

Zagadnienia na egzamin dyplomowy – studia podyplomowe – Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnejpobierz
Prezentacja studia podyplomowepobierz
Procedura dotycząca przyjęcia pracy dyplomowej i realizacji egzaminu dyplomowego w formie zdalnejpobierz

Zagadnienia – Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburz. ze spektrum autyzmu /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Przygotowanie pedagogiczne /SP/ – pobierz
Zagadnienia – Diagnoza i terapia pedagogiczna /SP/ – pobierz
Zagadnienia -Oligofrenopedagogika /edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SP – pobierz
Zagadnienia – Zarządzanie Oświatą – pobierz