EGZAMIN DYPLOMOWY W FORMIE ZDALNEJ

Drodzy Studenci,

niestety obecna sytuacja dotycząca pandemii koronawirusa zmusiła nas do przedłużenia zdalnego systemu kształcenia.  Chcemy Was zapewnić, że bez względu na okres zawieszenia zajęć, cykl kształcenia i realizacja egzaminu dyplomowego zostaną zrealizowane. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU

1. Promotorzy zgłaszają studentów do obron, w terminie dwóch tygodni od zakończenia zajęć na danym kierunku/specjalności nie później jednak niż do dnia 10 czerwca 2020 r. po spełnieniu warunków:

 • uregulowania wszelkich należności finansowych wobec Uczelni,
 • posiadania wpisanych w Systemie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk,
 • dołączenia raportu z JSA z podpisem promotora (może być w formie skanu).

2. Na tej podstawie pracownik dziekanatu ustala telefonicznie lub e-mailowo z każdym studentem termin doręczenia pracy dyplomowej w formie papierowej do dziekanatu (pocztą/ kurierem lub w przypadku osobistego doręczenia podaje dzień i godzinę oddania w dziekanacie pracy dyplomowej). W przypadku, gdy w dokumentacji  przesłanej pocztą (kurierem) stwierdzono jakąkolwiek pomyłkę, student jest zobowiązany w wyznaczonym przez dziekanat terminie stawić się osobiście i poprawić stwierdzone błędy. Ustalenia telefoniczne są potwierdzane przez pracownika dziekanatu w wiadomości mailowej skierowanej do studenta.

3. Na wniosek pracownika Dziekanatu Student może zostać zobowiązany by równolegle do złożenia dokumentacji przesłać pracę drogą elektroniczną na wskazany przez Dziekanat adres wraz z oświadczeniem iż jest ona tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W DZIEKANACIE WYDZIAŁU

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie studenci zobowiązani są do złożenia w dziekanacie Wydziału
następujących dokumentów:

1. Dwa egzemplarze pracy dyplomowej, które powinny być zszyte lub sklejone i oprawione w miękką/twardą okładkę (w tym 1 egzemplarz w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany).

2. Prezentacja w wersji elektronicznej (dot. prac licencjackich)

3. Praca dyplomowa w wersji elektronicznej (1 płyta CD/DVD – całość zapisana w formacie PDF) – jest tożsama z wersją papierową pracy dyplomowej (na płycie powinny się znaleźć oświadczenia studenta i promotora)

4. Płyta powinna być złożona w białej papierowej, opisanej kopercie wg poniższego wzoru:

 • nazwisko i imię autora,
 • nr albumu studenta,
 • nazwa uczelni i wydziału,
 • tytuł pracy dyplomowej i nazwisko promotora,
 • kierunek i specjalność studiów.

*Przed złożeniem pracy w dziekanacie autor zobowiązany jest sprawdzić, czy zapisany plik można otworzyć, czy jest zabezpieczony przed wycinaniem lub kopiowaniem i czy płyta jest wolna od wirusów.

5. Pięć (5) zdjęć o wymiarach 45×65 mm (nie dotyczy absolwentów studiów podyplomowych)

6. Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin dyplomowy

7. Druk rozliczenia z biblioteką (rozliczenie z biblioteką dotyczy tylko osób, które mają nieuregulowaną sytuację, tzn. wypożyczone książki. W takim przypadku należy skontaktować się z dziekanatem telefonicznie w celu umówienia się na konkretny termin oddania książek i podpisania karty obiegowej. W przypadku osób z czystą kartą biblioteczną dziekanat w porozumieniu z biblioteką we własnym zakresie uzyska i dołączy do dokumentacji kartę obiegową)

8. Karta obiegowa

9. Dowód osobisty do wglądu lub uzupełnienie kwestionariusza osobowego

10. Pisemne oświadczenie studenta, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób

11. Pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które ma być złożone przez promotora w teczce wraz z innymi dokumentami (dopuszcza się skan oświadczenia promotora).

WZÓR OPISANIA TECZKI

Dokumenty należy złożyć w teczce z gumką lub wiązanej opisanej według wzoru:

TERMIN EGZAMINU

Telefoniczne ustalenie terminu egzaminu dyplomowego zostaje potwierdzone w wiadomości mailowej skierowanej do studenta.

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU W FORMIE ZDALNEJ

1. O określonej godzinie i w potwierdzonym terminie, Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego wraz z członkami komisji rozpoczyna spotkanie online ze studentem na platformie informatycznej (aplikacja Teams na platformie Microsoft Office 365)

2. W przypadku niemożności nawiązania połączenia ze studentem, próba połączenia zostanie dwukrotnie ponowiona. W przypadku nieudanego połączenia, ustalona zostanie kolejna data lub godzina połączenia.

3. Student ma obowiązek przed rozpoczęciem spotkania przygotować miejsce, w którym będzie uczestniczył w egzaminie w następujący sposób:

 • umieścić krzesło, na którym będzie siedzieć w odległości ok. 1 metra od ekranu laptopa
 • na ekranie laptopa powinien być widoczny słuchacz i przestrzeń m.in. 1 metraż każdej jego strony
 • przestrzeń musi być wolna  od wszelkich materiałów pomocniczych (książek, notatek, broszur)
 • przed egzaminem student może zostać poproszony o pokazanie kamerą pomieszczenia, w którym się znajduje, również tej znajdującej się za ekranem komputera

4. Przewodniczący komisji informuje wszystkich członków egzaminu o rejestracji jego przebiegu i włącza rejestrowanie spotkania na platformie informatycznej przy pomocy, której realizowany jest egzamin dyplomowy

5. Przewodniczący komisji sprawdza tożsamość studenta – poprzez weryfikację numeru indeksu oraz legitymacji studenckiej / dowodu osobistego.

6. Przewodniczący komisji zobowiązuje studenta do złożenia oświadczenia o samodzielnym realizowaniu zadań w trakcie egzaminu dyplomowego.

7. Przewodniczący komisji prowadzi część egzaminacyjną egzaminu zgodnie z  §44 ust.2 Regulaminu studiów. W przypadku przeszkód technicznych po stronie studenta (niska jakość połączenia, przerwy w łączeniu) Przewodniczący komisji może podjąć indywidualną decyzję o skorzystaniu z innych środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość, przy zachowaniu wymogów samodzielności i zapewnieniu rejestracji. 

8. Po zakończeniu części egzaminacyjnej przewodniczący informuje studenta o zakończeniu części jawnej i prosi studenta o opuszczenie Grupy TEAMS egzaminu dyplomowego.

9. W części niejawnej członkowie komisji omawiają przebieg egzaminu i ustalają oceny cząstkowe, a także ocenę końcową ze studiów zgodnie z Regulaminem studiów.

10. Przewodniczący komisji uzupełnia protokół egzaminu dyplomowego, sporządzony zgodnie z § 18 Rozporządzenia MN i  SW w sprawie studiów. Członkowie komisji podpisują protokół z egzaminu (w przypadku gdy komisja jest zebrana fizycznie w jednym miejscu) lub podpisują skan protokołu i odsyłają go Przewodniczącemu komisji w terminie 2 dni (w przypadku odbywania komisji poprzez łączenie zdalne za pomocą środków porozumiewania się na odległość)

11. Przewodniczący komisji zaprasza studenta na spotkanie Grupy TEAMS egzaminu dyplomowego i informuje studenta o ustalonym przez komisję wyniku egzaminu dyplomowego.

12. Przewodniczący komisji kończy egzamin i informuje uczestników o jego zakończeniu.

13. Student po zakończonej obronie otrzymuje e-mailem zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego.

Trzymamy kciuki!