Organizacja Pomocy Społecznej- rusza nabór do kolejnych grup

Ze względu na ogromne zainteresowanie szkoleniem z zakresu organizacji pomocy społecznej uruchamiamy nabór do kolejnych grup. Rekrutacja trwa do 5 marca.

Zajęcia dostosowane będą do potrzeb poszczególnych grup. Ze względu na pandemię COVID-19 uczymy się on line – to Wy zdecydujecie czy w tygodniu, czy w weekendy.

Jak się zapisać? To nigdy nie było takie proste:

 • wystarczy pobrać formularz: http://uczelniakorczaka.pl/ckp/wp-content/uploads/2020/02/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_szkolenie.pdf i wysłać na adres: marketing@uczelniakorczaka.pl

Masz pytania? Zadzwoń pod nr tel. 537 337 659. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Cel szkolenia:

 • zdobycie uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
 • przygotowanie do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych.

Adresaci szkolenia:

 • specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej.

Program szkolenia:

Program opracowany według wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081). 

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym.
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.
 3. Elementy etyki.
 4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa.
 5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej.
 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.
 8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR).
 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej.
 10. Stres i wypalenie zawodowe.
 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji.
 12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. (Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej).

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do egzaminu, komisja dopuszcza osobę, która:

 1. odbyła szkolenie (uzyskała zaliczenia ze wszystkich modułów objętych programem),
 2. napisała pracę dyplomową,
 3. uzyskała pozytywną pisemną ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez wykładowcę prowadzącego konsultacje dotyczące tej pracy.

Czas trwania:

265 godzin

Opłaty:

85 zł opłata rejestracyjna

całość1/2 rat1/4 rat
2800 zł1470 zł749 zł