AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uwaga:
W związku z trwającym kryzysem migracyjnym Uczelnia Korczaka uruchamia specjalne szkolenia dla pracowników sektora pomocy i wsparcia rodziny pn. PODSTAWOWA KOMUNIKACJA W POMOCY UCHODŹCOM. Szkolenie będzie realizowane on-line i ma na celu m.in. przedstawienie podstawowych zwrotów i słów w języku ukraińskim potrzebnych pracownikom wspierających rodziny i dzieci, którzy współpracują z uchodźcami.

Szkolenie dla pracowników  sektora pomocy i edukacji działających na rzecz rodzin i dzieci zatrudnionych na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, m.in.:  asystentów rodzin,  pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
Liczba miejsc na I termin 24.03.2022 r. – czwartek (szkolenie on-line 16.30-20.30 w podziale na grupy)  jest ograniczona, w przypadku dużego zainteresowania zostaną uruchomione kolejne terminy.

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: akademia.rodziny@uczelniakorczaka.pl
Kliknij, by pobrać formularz

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w tym szkoleniu nie wyklucza z udziału w innym szkoleniu realizowanym w przedmiotowym projekcie.

Projekt „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” to cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ. Szkolenia (jedno- i dwudniowe) obejmują szeroki zakres tematyczny, a ich celem jest podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym jakości usług w obszarze wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Terminy szkoleń:
 • Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków, 10-11.03.2022 r.
 • Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym, 15-16.03.2022 r.
 • Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych, 22-23.03.2022 r.
 • Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line oraz cyberprzemoc wśród młodzieży, 29-30.03.2022 r.
 • Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) oraz prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji, 07-08.04.2022 r.
 • Psychopedagogika traumy, 05-06.05.2022 r.
 • Metody dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze, 14-15.04.2022 r.
 • Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną oraz rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą „Za życiem” (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia), 14-15.04.2022 r.
 • Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy, 28-29.04.2022 r.
 • Depresja u dzieci i młodzieży, 19-20.04.2022 r.
 • Praca z osobą uzależnioną, 21-22.04.2022 r.
 • Podstawy nauki o więzi i przywiązania, 21-22.04.2022 r.
 • Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną, 28-29.04.2022 r.
 • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży, 07-08.05.2022 r.
 • Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy, 12-13.05.2022 r.
 • Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc, 04-05.06.2022 r.
 • Zarządzanie ludźmi – informacje o terminie wkrótce
 • Wypalenie zawodowe – informacje o terminie wkrótce
Szkolenia skierowane są do:
 • asystentów rodziny
 • pracowników placówek wsparcia dziennego
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie
 • pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego
 • pedagogów
 • psychologów
 • osób prowadzących terapię
 • opiekunów dziecięcych
 • pracowników socjalnych w placówce
 • rodzin zastępczych
 • osób prowadzących rodzinne domy dziecka
Jak wziąć udział w szkoleniu?

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową. Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego i odesłanie go na adres: akademia.rodziny@uczelniakorczaka.pl

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach muszą być zatrudnione w makro regionie centralnym, który obejmuje województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają 3 podręczniki, pomoce dydaktyczne do zajęć oraz certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu.

Projekt realizowany jest przez Uczelnię Korczaka w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania

Więcej informacji na http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/