AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Projekt „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” to cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ. Szkolenia (jedno- i dwudniowe) obejmują szeroki zakres tematyczny, a ich celem jest podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym jakości usług w obszarze wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zakres szkoleń:
 • Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans
 • Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym
 • Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów)
 • Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą „Za życiem” (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia)
 • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
 • Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+  (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia)
 • Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny
 • Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc
 • Praca z osobą uzależnioną
 • Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków
 • Metody dialogu motywacyjnego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Cyberprzemoc wśród młodzieży
 • Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy
 • Depresja u dzieci i młodzieży  
 • Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Szkolenia skierowane są do:
 • asystentów rodziny
 • pracowników placówek wsparcia dziennego
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie
 • pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego
 • pedagogów
 • psychologów
 • osób prowadzących terapię
 • opiekunów dziecięcych
 • pracowników socjalnych w placówce
 • rodzin zastępczych
 • osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach muszą być zatrudnione w makro regionie centralnym, który obejmuje województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Projekt realizowany jest przez Uczelnię Korczaka w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/