Rektor zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Programowej OHP

fot. źródło: https://ohp.pl/

Rektor Uczelni Korczaka Mirosław Grewiński został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 13 kwietnia 2021r.

Na przewodniczącego Rady został wybrany profesor Marek Konopczyński zajmujący się pedagogiką resocjalizacyjną. Na jego zastępców powołano Annę Dąbrowska-Banaszek – lekarza i posłankę na sejm RP oraz rektora Uczelni Korczaka – profesora Mirosława Grewińskiego. W skład rady wchodzą także m.in.: Minister Edukacji i Nauki, marszałkowie województw, prezydenci miast, przedsiębiorcy, posłowie.

Dla młodych

Zadaniem Ochotniczych Hufców Pracy jest pomoc młodzieży na początku ich drogi zawodowej. Za zadanie ma wspierać, pomagać rozeznać kierunki przyszłych działań. OHP służy pomocą często także w znalezieniu pierwszej pracy. Nie są to jedyne działania organizacji.

Krajowa Rada Programowa ma określone statutowo zadania. Jak czytamy na stronie organizacji do jej zadań należy:

1) diagnozowanie problemów społecznych związanych z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy, określanie potrzeb i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych, edukacyjnych, pomocowych i aktywizujących młodzież,

2) opiniowanie programów mających istotne znaczenie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy adresowanych do młodzieży,

3) wypracowywanie wniosków i zajmowanie stanowiska w formie uchwał,

4) doradztwo w sprawach rynku pracy, kształcenia, wychowania, profilaktyki i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy,

5) wsparcie w informowaniu o działalności Ochotniczych Hufców Pracy do grup docelowych Ochotniczych Hufców Pracy,

6) przedstawianie opinii w zakresie zarządzania i funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski,

7) wyrażanie opinii na temat zagadnień dotyczących objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży zaniedbanej wychowawczo oraz warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego,

8) przedstawianie propozycji na temat usprawnienia i pogłębienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie działalności Ochotniczych Hufców Pracy,

9) wyrażanie opinii na temat innych zagadnień przedkładanych pod jej obrady przez Ministra właściwego do spraw pracy, Komendanta, przewodniczącego Rady lub na wniosek 1/3 członków Rady.

Panu Rektorowi serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy wielu sił w pracy w Radzie Programowej.